PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa György út. 150-152.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS FORMÁJA: Nyilvános pályázati értékesítés.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A Tárnok 1741/49/A/9. hrsz.-ú ingatlan, természetben a Tárnok Ilona u. 10/A. tetőtér 21. sz. lakás és a hozzá tartozó 1280/10000 eszmei hányad eladása.

Az ingatlan leírásaAz ingatlan az aszfaltozott Ilona utcában található, Tárnok Újtelep elnevezésű településrészen, jellemzően családi házas, csendes nyugodt környezetben, ami egyúttal Tárnok keleti részének jól megközelíthető helyi központja. A kétszintes+tetőtér kialakítású házat szép, gondozott kert és drótfonat kerítés övezi. Az épület mögött a házban lakók gépjárműveinek megfelelő számban vannak gépkocsi beállók kialakítva. A víz-, villany-, gázfogyasztást, minden lakásnál külön (közműszolgáltatókhoz bejelentett) mérőóra biztosítja. Az épület közös helységei karbantartottak, jó állapotban vannak. A lakás egy tíz lakásos társasház tetőtér 21. sz. lakása, alapterülete kerekítve 65 m2. A lakás korszerű, magas szintű funkcionalitás jellemzi.

Az ingatlan per-teher és igénymentes, korlátozás nem érinti.

Az ingatlan a pályázati kiírás időtartama alatt előzetes időpont egyeztetés szerint megtekinthető.

Az ingatlan adatai:

Az épület építési éve 2008.
Az utolsó felújítás éve
Alapozás, szigetelés Beton sávalap, teljes értékű, korszerű
Felmenő falazat, födémek Falazó blokk
Tetőszerkezet, héjalás Cserép
Külső felületek Vakolt, színezett
Belső felületek Festve, csempézve
Nyílászáró szerkezetek Műanyag, fa és fém nyílászárók
Padlóburkolatok laminált parketta, járólap
Közművesítettség, komfortfokozat Teljes közműellátottság
Fűtés Gáz, egyedi fűtés
Szobaszám 2
Felépítmény általános állapota
Fizikai állapot (készültség) 100%

 

Értékesítési minimum árbruttó 19.500.000.-Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint.

Ajánlati biztosíték: a pályázóknak a pályázati ajánlat benyújtási határidejének a lejárta előtt az általuk megajánlott bruttó ár 10 %-át óvadékként kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742111-15390149-00000000 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

Az Önkormányzat az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázók részére 8 munkanapon belül visszafizeti.

A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, de ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázó elveszíti az ajánlati biztosíték összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti.

Ajánlati kötöttség: a pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár.

A pályázó, pályázati ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig – illetve ha harmadik személy részére jogszabályban vagy szerződésben elővásárlási jog van biztosítva, az arról lemondó jognyilatkozat kézhezvételétől számított 20 napig – kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

Fizetés módja: átutalással Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a bankszámlaszámára: 11742111-15390149-00000000.

Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 14.

 Pályázati anyagok benyújtásának módja és helyeaz ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban, rajta: ,,Tárnok, 1741/49/A/9” felirattal lehet a Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tárnok, Dózsa György út 150-152.) B épületének I. emeletén, a titkárságon, vagy ugyan erre a címre postán.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

Pályázati ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja: Tárnok Polgármesteri Hivatal,2019. május 15. 9:30.Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

Eredményhirdetés módja, idejeírásban az elbírálást követő 8 munkanapon belül valamennyi pályázónak.

Ajánlati kötöttség ideje90 nap.

 Az Önkormányzat azon jogát fenntartja, hogy

 • A versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.
 • A nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázattal kapcsolatban a Tárnoki Polgármesteri Hivatalnál (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) Kovács Zoltán és dr. Kolozsvári Ágnes ad bővebb felvilágosítást.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 1. A pályázat résztvevője lehet: természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, átlátható szervezet, vagy ezek konzorciuma, akinek köztartozása nincs.
 2. Az önkormányzati ingatlan megvételére a megjelölt határidőn belül pályázat benyújtása.
 3. A pályázati határidő lejártáig a kiírásban meghatározott pályázati feltételek teljesítése(ajánlati biztosíték befizetése).
 4. Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait (név, anyja neve, születési hely, – idő, adóazonosító és személyi igazolvány szám).
 • Ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázatnak tartalmaznia kell 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
 • Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
 • Átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját ésképviselőjének nevétés cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3 § (2) bekezdés szerint,az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.
 1. a pályázó nevét, székhelyét vagy lakcímét, telefonszámát (és ha van e-mail címét),
 2. a megajánlott bruttó vételár összegét,
 3. a pályázati ajánlat pénzügyi feltételeit, a teljes vételár megfizetésének ütemezését, módját és határidejét,
 4. a befizetett ajánlati biztosítékról szóló igazolást (bizonylat másolatát),
 5. a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
 6. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása.

 

A pályázat, és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül a polgármester dönt.

Bírálati szempontok:

A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv. tv.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

 Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Tárnoki Polgármesteri Hivatal Tárnok, Dózsa György út 150-152. B épület, I. emelet: titkárság.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A Nv. tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Tárnok, 2019. április 15.