Álláshirdetés – Pénzügyi ügyintéző

0
1107

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Banki átutalások elküldése, kapcsolattartás a számlavezető hitelintézettel. Bankszámla értesítők nyomon követése. Tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközaktiválás. A Hivatal, az Önkormányzat és intézményeinek házipénztár kezelése belső szabályzat alapján. Az Önkormányzat és Hivatal által kibocsájtott vevőszámlák kiállítása, kiküldése a partnerek számára. Számlák kontírozása. Vevői folyószámlák nyomon követése, felszólító levelek készítése és kiküldése a partnerek részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, banki ügyintézői, menedzserasszisztens szakképesítés.,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  • Bérszámfejtői területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5685/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Beleznai Enikő, Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 5685/2018., pénzügyi ügyintéző. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.