HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Humán Bizottsági 10/2018. (III.20.) számú határozat alapján a Mesevár Óvoda 2018. évi óvodai beiratkozás idejéről – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83. § (2) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az alábbiak szerint határoz:

 

 

Tisztelt Szülők! 

Mesevár Óvodába a gyermekeket a 2018/2019. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni:

A beiratkozás időpontja:

 • május 16. Szerda: 630-1500
 • május 17. Csütörtök: 630-1700
 • május 18. Péntek: 600-1400

A beiratkozás helye: Mesevár Óvoda Tárnok, Templom u. 14.

Az óvoda felvételi körzete: Tárnok település közigazgatási területe

 

Óvodakötelezettség teljesítése:

– aki 3. életévét betöltötte…

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2018.09.01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

 

– A 2018/2019. nevelési évre a augusztus 31-ig született gyermekeknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

– A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Felvehető gyermek: 

aki 3. életévét a felvételétől (2018.09.01.) számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodai felvétel:

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében (Tárnok településen) lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek Tárnok településen található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Ellátási területe:

Tárnok település közigazgatási területe

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okirat: Születési anyakönyvi kivonat vagy Személyi igazolvány,
 • TAJ kártya hatósági igazolvány egészségbiztosítási ellátásról,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • abban az esetben, ha a szülő az óvoda körzetében dolgozik és lakcíme nem Tárnok Nagyközség közigazgatási területén található a szülő munkáltatói igazolása
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek nevére szóló tartózkodási engedély, személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (a kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §). Taj kártya hiánya esetén Európai Egészségbiztosítási Kártya)
 • ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igényléséhez kitöltött nyomtatvány – Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása,

Döntés a felvételről:

 • A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. június 16-ig írásban értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.
 • A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tárnok Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Szabálysértés:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.