FELHÍVÁS – SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA

0
2251

Tárnok Helyi Választási Irodája a 2018-2022. évi általános választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása)

szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, tárnoki lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.

A jelentkezési lap beszerezhető Tárnoki Polgármesteri Hivatal portáján vagy letölthető a www.tarnokihivatal.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. január 31-ig kell eljuttatni levélben a Tárnoki Helyi Választási Irodának címezve a 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. szám alatti címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal portáján leadni.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a szavazatszámláló bizottsági feladatok a választás napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek, reggel 5 órától este 22-24 óráig, esetenként tovább is.

A szavazatszámláló bizottság tagjait Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által szervezett, előzetesen meghirdetett időpontokban eskütételen és felkészítő oktatáson rész venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.

Tárnok, 2017. december 13.

Dr. Simon Mária
jegyző, HVI vezető