Tájékoztató a 2017. évi óvodai beiratkozás idejéről

0
1243

HIRDETMÉNY
17/2017. (III.21.) számú
Humán Bizottság határozata alapján
a 2017. évi óvodai beiratkozás idejéről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mesevár Óvodába gyermekeiket a
2017-2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni:

2017. május 17-től május 19-ig az alábbiak szerint:
Szerda: 7.00-15.00 óráig
Csütörtök: 7.00-17.00 óráig
Péntek: 6.00-14.00 óráig

1. A beiratkozás helye:
Mesevár Óvoda Tárnok, Templom u. 14.

2. Az óvoda felvételi körzete:
Tárnok település közigazgatási területe.

3. Óvodakötelezettség teljesítése:
Aki 3. életévét betöltötte…
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017.09.01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A 2017-2018-os nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig születetteknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

4. Óvodai felvétel:
Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
5. Felvehető gyermek:
aki 3. életévét a felvételétől (2017.09.01.) számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

6. Ellátási területe:
Tárnok Nagyközség közigazgatási területe

7. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okirat: Születési anyakönyvi kivonat, Taj kártya
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
abban az esetben, ha a szülő az óvoda körzetében dolgozik és lakcíme nem Tárnok Nagyközség közigazgatási területén található a szülő munkáltatói igazolása
nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási engedély, (a kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §). Taj kártya hiánya esetén Európai Egészségbiztosítási Kártya
gyermek oltási kiskönyve
ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igényléséhez kitöltött nyomtatvány – Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez
amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása,

8. Döntés a felvételről:
A gyermek felvételéről az óvodavezetője dönt. A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. június 17-ig írásban értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tárnok Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

9. A szabálysértésekről:
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.